Blíži sa k vám daňová kontrola? Na čo všetko má právo a na čo máte zasa právo vy

Daňová kontrola asi nie je nič, čo by niekto vyhľadával. Bohužiaľ, z času sa na čas sa jej nevyhne nikto. V nasledujúcom článku vám upresníme, do akých dokumentov má kontrolovaný subjekt právo nahliadnuť, k čomu sa môže vyjadriť, aké má práva po skončení kontroly a mnoho ďalších, praktických vecí!

Blíži sa k vám daňová kontrola? Na čo všetko má právo a na čo máte zasa právo vy
(zdroj: unsplash.com)

Dostali ste oznámenie?

Daňové úrady už dnes v mnohých prípadoch komunikujú elektronicky. Najčastejšie s nimi môžete prísť do kontaktu práve v prípade daňovej kontroly. Na to, aby prebehla riadne, je dôležité, aby správca dane v rámci celého procesu uplatňoval zákonný postup. Ako prvé vám musí elektronicky poslať oznámenie o začatí daňovej kontroly cez Ústredný portál verejnej správy. Malo by obsahovať deň začatia kontroly a miesto jej výkonu. Miesto výkonu môže byť v priestoroch správcu dane, alebo u daňového subjektu, čiže u vás – v prvom prípade sem fyzicky musíte priniesť všetky doklady.

Kontrola môže trvať maximálne rok

Kontrola neznamená, že musíte len slepo plniť pokyny, ktoré dostanete. Máte napríklad právo na predloženie písomného poverenia zamestnanca správcu dane na výkon daňovej kontroly, a tiež na predloženie služobného preukazu zamestnanca správcu dane. Získate tak istotu, že kontrolu naozaj vykonávajú pracovníci, ktorí sú na to určení a nedôjde k zneužitiu informácií daňového tajomstva. Ďalším vaším právom je, aby správca dane ukončil v zákonom stanovenej lehote, ktorá je jeden rok od jej začatia. Kontrolu môžete dokonca aj prerušiť, trebárs z dôvodu zaslania žiadosti o medzinárodnú výmenu informácií. Počas celej kontroly máte právo predkladať dôkazy na preukázanie svojich tvrdení a navrhovať dôkazy dostupné správcovi dane, ktoré nemôžete sami predložiť.

Môžete zvoliť svojho zástupcu

Počas celej kontroly vás má správca dane oboznamovať so svojimi zisteniami a vy máte právo vyjadriť sa k nim. Môžete tiež navrhnúť, aby tieto zistenia zaprotokolovali aj v záverečnom protokole z daňovej kontroly. Ak máte zamestnancov, kontrolóri ich môžu vypočúvať ako svedkov. Opäť však musia byť včas informovaní o mieste a čase ich vypočúvania. Na tomto vypočúvaní máte právo byť prítomní a tiež klásť svedkovi otázky. A nesmieme ani zabudnúť na právo daňového subjektu byť zastúpený pri správe daní inou fyzickou či právnickou osobou. Po ukončení daňovej kontroly má daňovník v lehote stanovenej vo výzve právo sa vyjadriť k zisteniam správcu dane a samozrejme aj právo podať odvolanie, ak s niečím z nich nesúhlasí.