Ako si založiť občianske združenie

Občianske združenie je právnickou osobou. Teda môže konať vo vlastnom mene, nesie samostatne zodpovednosť za svoje konanie. Združenie vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Registrovať sa má povinnosť aj každé podnikanie. Ministerstvo má povinnosť zaregistrovať každé občianske združenie, ktoré splní zákonom predpísaný postup.

Ako si založiť občianske združenie
Ako si založiť občianske združenie (Foto: unsplash.com)

Pre vznik združenia je dôležité, aby sa najmenej tri osoby, z ktorých aspoň jedna dovŕšila vek 18 rokov (teda prípravný výbor), rozhodli združenie založiť, pripravili jeho stanovy a zaslali Ministerstvu vnútra návrh na registráciu združenia. Podľa Iuventyi Stanovy združenia musia obsahovať tieto náležitosti názov a sídlo združenia, cieľ činnosti, orgány združenia a spôsob ich ustanovovania, určenie orgánov a funkcionárov oprávnených konať v mene združenia, ustanovenia o organizačných jednotkách, ak budú zriadené a budú konať vo svojom mene, zásady hospodárenia, práva a povinnosti členov.

Ministerstvo odmietne registráciu v odôvodnených prípadoch a to ak zo stanov vyplýva, že cieľom združenia je združovanie v politických stranách a hnutiach, na zárobkovú činnosť, na výkon určitých povolaní alebo združovanie v cirkvách a náboženských spoločnostiach. Rovnako odmietne registráciu ak sa jedná o nedovolené združenie s protispoločenským konaním. Obsah stanov nesmie byť v rozpore so základnými princípmi zákona o združovaní občanov. Ďalšie zaujímavé články o podnikaní môžete nájsť na BiznisNoviny.sk, kde nájdete viac podobných článkov.